Žavios akimirkos su Misa ir Stevenu

Mindaugas Klusas
lzinios.lt/
Kultūra ir pramogos

Steven- MisaSek­ma­die­nį, lap­kri­čio 17 die­ną, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je ka­ra­liaus va­ri­niai ins­tru­men­tai. Jų gau­de­sy­je iš­sis­kirs dvie­jų eu­fo­niu­mų bal­sai – vals­ty­bi­nis pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tras „Tri­mi­tas“ kon­cer­tuos su vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­siais eu­fo­ni­nin­kais Mi­sa Aka­hos­hi ir Ste­ve­nu Mea­du.

S.Mea­das ga­na ne­blo­gai ži­no­mas Lie­tu­vos pū­ti­kų bend­ruo­me­nei. Jis yra nuo­la­ti­nis „Fan­fa­rų sa­vai­čių” Tra­kuo­se mo­ky­to­jas ir so­lis­tas. Prieš me­tus eu­fo­ni­nin­kas su „Tri­mi­tu“ kon­cer­ta­vo sos­ti­nės Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je. M.Aka­hos­hi gi­mė 1985 me­tų spa­lį Ku­ma­mo­to mies­te Ja­po­ni­jo­je. Stu­di­ja­vo To­ki­jo mu­zi­kos ko­le­dže, Par­yžiaus kon­ser­va­to­ri­jo­je. Ji yra lai­mė­ju­si jau­nų­jų so­lis­tų par­ado auk­so me­da­lį Liuk­sem­bur­ge, Če­džu tarp­tau­ti­nio kon­kur­so III pre­mi­ją. M.Aka­hos­hi da­ly­va­vo dau­ge­ly­je kon­kur­sų ir fes­ti­va­lių. Ji taip pat lan­kė­si „Fan­fa­rų sa­vai­tė­je“, Tra­kų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čio­je pa­si­ro­dė kar­tu su S.Mea­du, sa­vo su­ža­dė­ti­niu. „Lie­tu­vos ži­nios“ pa­kal­bi­no ža­vią­ją ja­po­nų mu­zi­kan­tę Mi­są Aka­hos­hi.

Perkalbėjo

– Mi­sa, į mū­sų kraš­tą at­vyks­ti jau an­trą kar­tą. Ko­kių įspū­džių li­ko po pir­mo­sios ke­lio­nės?

– Iš­ties, mė­ga­vau­si vieš­na­ge Tra­kuo­se pra­ėju­sį rugp­jū­tį. Oras bu­vo pui­kus, su mu­zi­kan­tais ir jų auk­lė­ti­niais pra­lei­do­me nuo­sta­bią sa­vai­tę. Su­ti­kau daug nau­jų drau­gų.

– Ką spė­jai pa­ma­ty­ti?

– Vi­sos aš­tuo­nios die­nos pra­bė­go Tra­kuo­se. Tad gro­žė­jau­si pi­li­mi ir eže­ru. Vi­liuo­si šį­kart pa­ma­ty­ti dau­giau.

– Ka­da iš­mo­kai pūs­ti eu­fo­niu­mą?

– Dar pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Se­sė gro­jo alt­hor­nu, tad ir aš ke­ti­nau jo mo­ky­tis. Ta­čiau ji įti­ki­no ma­ne im­tis eu­fo­niu­mo. Sa­kė, kad šio ins­tru­men­to vaid­muo kur kas svar­bes­nis or­kes­tre, be to, jam skir­ta dau­giau įdo­mių par­ti­jų.

Nei su­nku, nei ką

– Kuo ta­ve ža­vi eu­fo­niu­mas? Ar su­nku juo gro­ti?

– Ža­vi vis­kuo. Jis pa­de­da at­sisk­leis­ti ar­tis­ti­nei pri­gim­čiai, ir tai man la­bai pa­tin­ka! To­dėl mu­zi­kuo­ju kas­dien ir ne­svars­tau, su­nku ar ne.

– O kuo ža­vus ta­vo par­tne­ris S.Mea­das?

– Vis­kuo. My­liu jį!

– Kaip ju­du su­si­ti­ko­te?

– Tai įvy­ko 2012-ųjų rugp­jū­tį per va­ri­nių ir mu­ša­mų­jų ins­tru­men­tų kon­kur­są Če­džu, Pie­tų Ko­rė­jo­je. Su­pran­ta­ma, jį ži­no­jau jau dau­ge­lį me­tų. Ta­čiau pir­mą­kart su­si­ti­ko­me ten. Da­ly­va­vau kon­kur­se, o Ste­ve’as bu­vo vie­nas iš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių. Ar­ti­miau su­si­pa­ži­no­me šį ko­vą Tai­lan­de.

– Ži­nau, esa­te su­si­ža­dė­ję. Gal į Lie­tu­vą at­vyk­si­te jau su­si­tuo­kę?

– Tuo­ksi­mės ko­vą.

Giminaičiai

– Kuo pra­džiu­gin­si­te lie­tu­vių klau­sy­to­jus? So­li­niais pa­si­ro­dy­mais, due­tais?

– Mū­sų re­per­tua­ras ga­na įvai­rus. Bus ir so­li­nių nu­me­rių, ir due­tų. Juos at­lik­si­me su or­kes­tru. Gal­būt sma­giau­sias kū­ri­nys – „Kar­men fan­ta­zi­ja“, ma­no aran­žuo­ta eu­fo­ni­nin­kų due­tui. Taip pat gro­si­me ži­no­mo bri­tų kom­po­zi­to­riaus Phi­li­po Spar­ke’o kū­ri­nį „Two Part In­ven­tion“. At­lik­siu nuo­sta­bią Tha­do Jo­ne­so kom­po­zi­ci­jos „A Child is Born“ aran­žuo­tę. Ste­ve’as ren­gia ke­le­tą so­li­nių nu­me­rių – skam­bės P.Spar­ke’o „Ar­le­ki­nas“, Clau­de’o T.Smit­ho „Ron­do“. Taip pat at­lik­si­me se­ną­jį kor­ne­to vir­tuo­zo ir kom­po­zi­to­riaus Her­ber­to Clar­ke’o due­tą „Cou­sins“ („Gi­mi­nai­čiai“). Koks sim­bo­liš­kas mums šis pa­va­di­ni­mas!

– Ar tu­rė­jai pro­gos anks­čiau mu­zi­kuo­ti su „Tri­mi­tu“?

– Ste­ve­nas ne­ma­žai pa­sa­ko­jo apie šį ko­lek­ty­vą, nes yra su juo kon­cer­ta­vęs. To­dėl ti­kiuo­si daug ža­vių aki­mir­kų!

Neužsibus

– Kiek lai­ko pa­bū­si­te Lie­tu­vo­je? Kur­link ke­liau­ja­te po to?

– Vie­šė­si­me ke­tu­rias ir pu­sę die­nos. Ne­il­gai. Ta­čiau mū­sų tvar­ka­raš­tis il­giau ne­lei­džia. Iki Ka­lė­dų Ste­ve’as kon­cer­tuos Ny­der­lan­duo­se, Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, Hon­kon­ge ir Ja­po­ni­jo­je. Aš taip pat kon­cer­tuo­siu jo­je.

– Kur da­bar gy­ve­ni?

– Gy­ve­nu pas Ste­ve­ną Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Ke­le­tą die­nų per sa­vai­tę ski­ria­me auk­lė­ti­niams Man­čes­te­rio Ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže (RNCM). Taip pat ne­ma­žai lai­ko pra­bė­ga pla­nuo­jant pa­si­ro­dy­mus ir šei­mi­nin­kau­jant na­mie.