Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijoje sveikins „Trimitas“

trimitas-filharmonijaLiepos 12 d. sostinėje įvyks antrai kadencijai išrinktos Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos ceremonija. Inauguracija bus iškilminga ir tuo pačiu kukli, kiek ki­to­kia nei vy­ku­sios anks­čiau, nes pre­zi­den­tė yra pir­mo­ji ša­lies va­do­vė, iš­rink­ta an­trą kar­tą iš ei­lės. Ankstesnėse inauguracijų ceremonijose LR Seime kalbas tardavo ir kadenciją baigiantys šalies vadovai, dabar svečiai girdės tik pre­zi­den­tės Dalios Gry­baus­kai­tės kal­bą, taip pat ne­bus ir pre­zi­den­tū­ros rū­mų per­da­vi­mo ce­re­mo­ni­jos.

Iškilmingas posėdis vyks LR Seime, is­to­ri­nė­je Ko­vo 11-osios sa­lė­je, kuri talpina  apie 600 žmo­nių. Tiek sve­čių ir lau­kia­ma lie­pos 12 die­nos iš­kil­mė­se, Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijoje, kur tra­di­ciš­kai bus kvie­čia­mi ka­den­ci­ją bai­gę ša­lies va­do­vai, par­la­men­ta­rai, Vy­riau­sy­bės na­riai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, dip­lo­ma­tai.

Inauguracijos renginių prog­ra­mo­je iš­kil­min­gos Mi­šios Ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je, Lietuvos regionų, miestų ir miestelių vėliavų sveikinimas ir šventinė eisena nuo Katedros aikštės iki Simono Daukanto aikštės, o taip pat  ir vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms skir­tas šven­ti­nis kon­cer­tas.

Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę ir Lietuvą sveikins, bei šventinei eisenai vadovaus Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmąjai penkerių metų prezidento kadencijai buvo išrinkta 2009 metų gegužės 17 dieną.